O nás

Stanovy


Čl. 1
Název, forma a sídlo
HS Arx Bona, o.s., je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružovaní občanů v platném znění. Má sídlo v Brně na adrese Merhautova 148, 613 00.


  Čl. 2
Charakter sdružení
1. HS (Historická Společnost) Arx Bona, o.s., je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří se zabývají českou a evropskou historií, k aktivní činnosti směřující k popularizaci tohoto předmětu zájmu a k rozšiřování znalostí o něm.
2. Sdružení působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.


Čl. 3
Základní cíle sdružení
Základní cíle sdružení jsou:
a) popularizovat českou a evropskou historii, zejména tzv. historii každodenního života, oživenou historii a experienciální (zážitkovou, zkušenostní) archeologii;
b) získávat informace o starých řemeslných a technologických postupech a praktické zkušenosti s nimi;
c) předávat tyto poznatky praktickou a názornou formou široké veřejnosti.


  Čl. 4
Formy činnosti sdružení
Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti popularizace české a evropské historie, zejména:
a) pořádání akcí se záměrem seznamovat širokou veřejnost s cíli sdružení uvedenými v čl. 3;
b) účast na akcích s podobným zaměřením pořádaných jinými subjekty;
c) propagace, popularizace a medializace cílů a činnosti sdružení i činnosti jeho členů;
d) sdružování osob, jejichž cíle jsou shodné s cíli sdružení;
e) koordinace těch aktivit svých členů, které jsou v souladu s cíli
sdružení, tvorba a podpora příznivých podmínek pro tyto aktivity a podpora spolupráce členů, shromažďování a poskytování informací;
f) spolupráce s příslušnými organizacemi, úřady i jednotlivci k dosažení cílů sdružení;
g) vyhledávání a podpora lidských, popř. jiných zdrojů sloužících k naplňování cílů sdružení;
h) další aktivity, které mohou napomoci plnění cílů sdružení a jsou v souladu s těmito stanovami a s právními normami ČR a EU.


Čl. 5
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení.
2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky.
4. Člen sdružení má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů;
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení;
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení;
d) podílet se na praktické činnosti sdružení.
5. Člen sdružení je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy;
b) hájit zájmy sdružení a podporovat jeho cíle;
c) sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce;
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.
6. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.


Čl. 6
Zánik členství
Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám výboru sdružení;
b) úmrtím člena sdružení;
c) zánikem sdružení;
d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí sdružení v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy nebo se dlouhodobě bez udání důvodu neúčastní na činnosti sdružení.


  Čl. 7
Organizační uspořádání sdružení
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov;
b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala;
c) schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za předcházející období;
d) určila koncepci činnosti sdružení na další období;
e) stanovila výši členských příspěvků;
f) schválila rozpočet sdružení na příští období;
g) zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení;
h) rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
4. Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze sdružení, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi. Výbor si ze svého středu volí předsedu.
5. Výbor sdružení má nejméně tři členy, které volí členská schůze z členů sdružení. Počet členů výboru je vždy lichý.
6. Výbor je schopen přijímat usnesení, pokud je přítomna více než polovina členů. K platnosti usnesení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů.
7. Jménem sdružení jedná
a) výbor, jeho předseda, případně jiný člen výboru. Kterýkoliv člen výboru má právo zastupovat výbor v plném rozsahu.
b) na základě plné moci člen sdružení nebo i jiná osoba. Plnou moc může udělit jen výbor, jeho předseda, případně jiný člen výboru (viz a) ). 
8. Členská schůze může podle potřeb sdružení na návrh výboru nebo kteréhokoliv člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.


Čl. 8
Hospodaření sdružení
1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky členů sdružení, dary, dotace a granty a budou používány na zajištění činnosti sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, zaměřené na dosahování cílů sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a v souladu s rozpočtem sdružení.
3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.
4. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi všechny členy sdružení.


Čl. 9
Závěr
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 10. 2. 2008, účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.